บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
เลขที่ 121/82 อาคาร อาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2641-2105, 0-2641-2281-3, 08-1307-4664
แฟกซ์ 0-2641-3086
E-mail: info@lpamc.co.th